نظرسنجی رضایت از برخورد کارکنان

برخورد کارکنان این مرکز را چگونه ارزیابی می کنید؟