معیار انتخاب همسر در قرآن

مرکز خرید پوشاک اسلامی ایرانی گل یاس YASSIF.IR

خداوند در این آیه میفرماید: «با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است هر چند زیبایی او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند.

خداوندی که انسان را به بهترین صورت ممکن خلق کرد و برای خود به خاطر این خلقتش تبریک گفت، ایمان را بهترین زیبایی برای انسان قرار داده و بهواسطه همین ایمان او را اشرف مخلوقات معرفی کردهاست.

خوشاخلاقی نیز از معیارهای دیگری است که قرآن در انتخاب همسر ضروری دانسته و در این مورد احادیث و سفارشات زیادی نیز از سوی ائمه اطهار (ع) بیان شدهاست.

این مسئول با اشاره به جایگاه همسرگزینی میان بزرگان دین اظهار کرد: همواره بزرگان دین اسلام به انتخاب همسری شایسته تأکید کردهاند و آنچه از زندگی و شرح حال آنها برمی‌آید این است که همسران بزرگان دین یار و یاور آنها بوده که بسیاری از موفقیتهای خود را مدیون و مرهون تلاش و ایثار و از خودگذشتگی همسران وفادار خود میدانند.

ایمان را بهترین زیبایی برای انسان قرار داده و بهواسطه همین ایمان او را اشرف مخلوقات معرفی کردهاست.

در جامعه کنونی مردم دو دستهاند، دستهای همسو و همجهت با معیارهای قرآنی ازدواج میکنند و همواره در آرامش هستند و از اینکه در کنار یکدیگرند لذت میبرند و ثمره ازدواج آنها نیز گلهای خوشعطر و بوی بوستان و گلستان سروری و بهشتی خواهد بود.

دسته‌ی دیگر از مردم برخلاف معیارهای قرآنی ازدواج کرده و خود در رنج و زحمت و عذاب بوده و در جامعه نیز با تربیت نکردن صحیح فرزندان گسترش بیبندو باری در جامعه را دامن میزنند.

 فاصله گرفتن جوانان از معنویت موجب میشود که جوانها کمکم معیارهای غیر از قرآن را در نظر بگیرند که علت آن نیز تبلیغات گسترده مراکز غیر فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمن است.

منبع : سایت شمیم