بیراهه‌ها در انتخاب همسر

 

مرکز خرید پوشاک اسلامی ایرانی گل یاس YASSIF.IR

خيلي از ما قبل از ازدواج با دیدن نشانه‌هایی به‌راحتی چشم خود را بر واقعيت مي‌‌بنديم و با خود يك جمله معروف را تكرار مي‌‌كنيم. “بعد ازدواج درست خواهد شد!” منكر اين نيستم اما گاهي برخي ناهنجاری‌ها بعد از ازدواج آسيبرسانتر و مخربتر هم مي‌‌شود. به همين دليل به شما مي‌‌گوييم كه با چه كساني ازدواج نكنيد!!

آدمهاي خودخواه!

این‌ها به‌شدت كنترل كنندهاند. اصرار دارند همه تصميمها را خودشان بگيرند و براي همه تكليف معين كنند. اغلب بي‌‌صبر و عجولاند و احساسات خود را بروز نمي‌‌دهند. حسودند و حس مالكيت زيادي دارند. اصرار دارند كه خودشان از عهده هر كاري برميآيند.

بچههايي با هيكل بزرگ!

آيا كساني را ديدهايد كه حساب كارهايشان را ندارند، وسایلشان را گم مي‌‌كنند، به همه مقروضاند و خلاصه دوست دارد كسي را پيدا كنند تا به او تكيه كنند؟ همسر اين افراد نقش پدر يا مادر را براي آن‌ها بازي كنند و آن‌ها، همچنان يك كودك وابسته باقي بمانند!

این‌ها يك پوستين كلفت بر تن دارند!

اين افراد از نظر عاطفي بيش از حد بسته و بی‌اعتمادند و با كسي ارتباط برقرار نمی‌کنند. این‌ها نمي‌‌توانند و نمي‌‌خواهند احساسات و عواطف خود را نشان دهند در نتيجه روابط آن‌ها با همسرشان به‌صورت يك قرارداد زندگي مشترك است نه يك رابطه عميق و صميمانه!

طلبكارهاي مظلومنما!

این‌ها همانهايي هستند كه هميشه از رنج و درد لذت ميبرند و مستقیماً از دست كسي عصباني نمي‌‌شود، در عوض مدام گله و شكايت مي‌‌كنند. هميشه ديگران را مسئول بدبختيهاي خود مي‌‌دانند و به خوشحالي و خوشبختي ديگران حسادت مي‌‌كنند.

مينهاي خطرناك!

در واقع اين افراد در مقابل هر چيزي كه مطابق ميلشان نباشد از كوره در مي‌‌روند. به‌شدت كم حوصلهاند و اطرافيانشان را تحقير می‌کنند. این‌ها در عرض چند ثانيه از حالت گرم و صميمي به حالت خشمگين و عصباني تغيير وضعيت می‌دهند.

زخميها

افرادي كه به هر دليل از فرد مورد علاقه خود جدا شدهاند ولي هنوز زخمشان التيام نيافته ، مناسب ازدواج نيستند.

بعضي از این‌ها هنوز خشم و انزجار فوقالعادهاي از فرد قبلي دارند و بعضي هم در مقابل فرد قبلي احساس گناه می‌کنند و خود را مسئول می‌دانند. در اين مواقع، بهتر است به او وقت دهيم تا خود را التيام بخشد .

بردهها!

ارباب این‌ها، مواد مخدر است ! در اين حالت در يك مثلث عشقي قرار ميگيرد: شما، او و مادهاي كه بردهي آن است! وقت، توجه و روح او را از شما منحرف ميكند و به خود اختصاص ميدهد. به خودتان دروغ نگوييد و با آتش، بازي نكنيد چون به‌احتمال قوي خواهيد سوخت.

استعداد براي استرس!

آيا شما ازلحاظ ويژگيهاي فردي، مستعد استرس هستيد؟

بعضي از ما در مقابل سختيها از خود مقاومت بيشتري نشان ميدهيم و برخي ديگر شكنندهتريم و برخوردهاي سفت و سختتري داريم. در کل شکل گيري تیپ‌های شخصيتي با شیوه‌های تربيتي والدين در ارتباط است، که ما در اين مبحث دو دسته از اين افراد را توضيح می‌دهیم.

نردبانهاي منظم!: از اين اسم، تعجب نكنيد. این‌ها همان تيپهاي كمالگرا هستند كه به نظم و ترتيب زياده از حد بها می‌دهند، از نظر این‌ها جزئيات بسيار بااهميت بوده و تا زماني آرامش دارند كه همه‌ی كارهاي ثابت و قابل پیش‌بینی باشند.

بلندپروازان ناآرام!: افراد اين گروه كه همان تيپ جاه طلباند، خشن و پرخاشگرند و تمام انرژي خود را صرف انجام كارشان ميكنند و اغلب براي تفريح و سرگرمي، زمان ندارند. آن‌ها نميتوانند مسئولیت‌ها را به ديگران محول كنند زيرا از خود و ديگران بسيار انتقاد ميكنند .

منبع : سایت شمیم