كتاب مسئله حجاب

كتاب مسئله حجاب، سلسله سخنراني‌هاي استاد مطهري در انجمن اسلامي پزشكان است. آن استاد فرزانه معتقد بود كه گذشته از انحراف‌هاي عملي فراواني كه در زمينه حجاب به وجود آمده، اين مسئله و ديگر مسائل مربوط به زن، وسيله‌اي در دست برخي افراد ناپاك قرار گرفته است كه بر ضد دين مقدس اسلام تبليغات منفي مي‌كنند.

اين كتاب پنج بخش دارد. شهيد مطهري در بخش اول ابتدا نشان مي‌دهد كه مسئله پوشش زن از ويژگي‌هاي اسلام نيست و ميان ملت‌هاي ديگر نيز وجود داشته است. سپس به عده‌اي كه طرفدار بي‌ حجابي زن و نشست و برخاست او با مردان بيگانه در جامعه هستند، پاسخ مي‌دهد.

در بخش دوم، به عده‌اي پاسخ مي‌دهد كه معتقدند زنان بايد حتي چهره و دست خود را از نامحرم بپوشانند و به خانه‌ نشيني زن عقيده دارند. استاد مطهري در اين كتاب ثابت مي‌كند كه نظر اسلام، حفظ حريم و حضور باوقار زن در جامعه با پوشش مناسب است. بحش سوم به تبیین فلسفه ی پوشش در اسلام از ابعاد و جوانب مختلف اختصاص یافته است.

در بخش چهارم به ایراد و اشکالاتی که بر اصل حجاب و پوشش از سوی مخالفان حجاب گرفته می شود پاسخهای مستدل و منطقی داده شده است. در بخش پایانی کتاب نیز اصل حجاب و حدود آن با عنایت به آیات و روایات و سیره ی مسلمین به طور مفصل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در این کتاب پرسش های زیر به صورت دقیق منطقی و همراه با استدلال پاسخ داده شده است:

 • آیا پوشش از مختصات اسلام است و پس از ظهور اسلام از مسلمین به غیرمسلمین سرایت کرده یا در میان ملل دیگر قبل از اسلام وجود داشته است؟
 • اساساً علت پوشش چیست؟
 • چه موجبی سبب شده است که میان جنس زن و مرد حریم و حائلی به صورت پوشیدگی زن یا به صورت دیگر به وجود آید؟
 • فلسفه ی پوشش از نظر اسلام چیست؟
 • حدود پوشش اسلامی کدام است؟
 • آیا اسلام طرفدار پرده نشینی زن است؟
 • تفاوت عشق و هوس چیست؟
 • آیا در اسلام مسئله ای به نام «حریم عفاف» وجود دارد یا نه؟
 • آیا اسلام طرفدار جدا بودن مجامع زنان و مردان است؟
 • برای دنلود گتاب مسئله حجاب به لینگ زیر مراجعه کنید 
 •                    دانلود