انتخابي عاشقانه اما قرآني

 

 

مرکز خرید پوشاک اسلامی ایرانی گل یاس YASSIF.IR

زیبایی همسر، شرط مهم اما نه ضروري

انسان‌ها موجوداتي هستند که زيبايي را می‌پسندند و بدان گرايش دارند. زيبايي خواهي و زيبارويي جويي از امور طبيعي و غريزي بشر است. قرآن با شناخت مسئله علاقه‌ها و گرایش‌های بشر به اين نکته اشاره می‌کند که زيبايي هر چند ملاک و معياري مهم در انتخاب همسر است ولي نبايد زندگي خود را تحت‌الشعاع آن قرار داد. البته به نظر می‌رسد که اصل زيبايي در آيات انکار نشده و از مردان و زنان خواسته شده که همسري انتخاب کنند که از نظر ايشان زيبا باشد.

در حقيقت اصل زيبايي هرگز مورد انکار قرآن و آيات آن قرار نگرفته و نوعي خلط و اشتباه در اين جا پيش آمده است؛ زيرا آن چه از آيات فهميده می‌شود اين است که انسان هر گاه ميان زيبارو و زيبارويان شگفت انگيز قرار گرفت می‌بایست در اين جا ملاک و معيار را ايمان قرار دهد. اصل آن است که شخص همسري زيبارو از نظر خويش برگزيند ولي هرگاه همسري را يافت که زيبايي شگفت انگيزي دارد ولي کافر و مشرک و يا انساني غیرم تعادل اخلاقي و فکري است بايد زيبارو را برگزيند و زيبارويان شگفت انگيز را به کناري نهد. (بقره آيه 221)

انسان هر گاه ميان زيبارو و زيبارويان شگفت انگيز قرار گرفت می‌بایست در اين جا ملاک و معيار را ايمان قرار دهد.

پس می‌توان گفت که در تحليل قرآن هرگز از شخص خواسته نشده که همسري زشت از نظر خود را به همسري برگزيند هر چند که مؤمن باشد؛ بلکه از وي خواسته شده که هرگاه ميان دو شخص زيباي مؤمن و زيباروي شگفت انگيز غير مؤمن قرار گرفت، زيباروي مؤمن را برگزيند. به سخن ديگر از آن جايي که مردان و زنان زيباروي شگفت انگيز به‌ویژه زنان شگفت انگيز، دل و ايمان مردان را می‌ربایند و ممکن است شخص، کنترل و مهار خويش را از دست دهد، لذا از مردان خواسته شده که خود را کنترل کنند و چشم از اين زيبارويان شگفت انگيز فرو بندند و به همان زنان مؤمن زيباروي بسنده نمايند.

 

به هر حال انسان به‌طور طبيعي گرايش به زيبايي دارد و هر کسي براي ازدواج بايد همسري برگزيند که از نظر وي زيبا باشد هر چند که از نظر خیلی‌ها زيبا جلوه نکند با اينکه در تعريف علمي زيبايي به مسئله سازواري و همانندي ميان اجزا اشاره می‌شود ولي هر کسي دقيقاً همان چيز را زيبا نمی‌داند که ديگري می‌داند. به سخن ديگر زيبايي امري نسبي است و انسان می‌بایست دست کم زيبايي را ازنظر خود حل کند و شخصي را انتخاب کند که اين معيار را داشته باشد. حال اگر زيبارويان شگفت انگيزي را نيز با ديگر معيارها چون ايمان يافت چه‌بهتر که با آنان ازدواج کند.

معيارهاي يک همسر نيکو و شايسته از نظر قرآن

قرآن براي همسري که بتوان وي را خير و نيکو دانست معيارهايي را بيان می‌کند. يکي از مهم‌ترین اين معيارها غير از حسن و زيبارويي (بقره آيه 221و احزاب آيه 52) ايمان به خدا (بقره آيه 221 و تحريم آيه 5) است؛ زيرا انسان بی‌ایمان، باوري به رفتارهاي اخلاقي و شئونات زناشويي نخواهد داشت و چون به قيامت و حساب و کتاب عقيده ندارد ممکن است به شوهر خيانت کند و با ديگري جمع شود. و لذا هم در زندگي خصوصي و هم در زندگي اجتماعي و تربيت فرزندان بر پايه اصول ايماني خيانت می‌کند و زندگي خانوادگي را به تباهي می‌کشاند. معيار ديگري که قرآن در همسران به‌عنوان خير مطرح می‌کند اطاعت از فرمان‌های خداوند است. (تحريم آيه 5)

همسري که مطيع فرمان‌های الهي است در حقيقت کاري برخلاف اصول اخلاقي و هنجاري انجام نمی‌دهد و در مسير تکاملي حرکت می‌کند. تسليم در برابر خدا و نيز شوهر (تحريم آيه 5)

از ملاک‌های همسر نيکو و خير است. زني که در برابر شوهر تسليم است می‌تواند زندگي خوبي را فراهم آورد؛ زيرا در هر مجموعه‌ای يکي می‌بایست رهبر و ديگري فرمانبر باشد وگرنه همواره تضاد رفتاري پيش خواهد آمد و هر کسي راهي را می‌رود که مخالف ديگري است و در نتيجه آرامش از خانه و زندگي سلب می‌شود. دوشيزه بودن از ملاک‌های همسر برتر و نيکو است. (تحريم آيه 5) از اين رو در بهشت به مردان بشارت داده می‌شود که با زنان و حوريان سيه چشمي ازدواج می‌کنند که هرگز از سوي جن و انسي مورد تصرف قرار نگرفته‌اند و همواره دوشيزه هستند.

دوشيزه بودن دختر موجب می‌شود تا شخص ارتباط سالمي با همسر برقرار کند و تنها محبت و عشق او در دلش جاي گيرد. ارتباط با ديگري موجب می‌شود که سلامت زندگي به خطر بيافتد. البته همانند مسئله زيبارويان و زيبارويان شگفت انگيز در اين جا اگر مردي با دو مورد مواجه شود که يکي دوشيزه هرزه گو و ديگري بيوه زن رازنگهدار باشد بايد بيوه را مقدم دارد (تحريم آيه 3و 5) از اين جا دانسته می‌شود که زن خير و نيکو زني است که رازدار می‌باشد. از اين رو برتري ازدواج با زنان بيوه بر ازدواج با زنان فاش کننده رازهاي همسران، در آيات قرآن بيان شده است.(همان) توبه از گناهان (تحريم آيه 5)، دعوت به بهشت و دور شدن از دوزخ (بقره آيه 221)، دعوت به آمرزش خواهي و استغفار (همان)، روزه داري (تحريم آيه 5)، عبادت خدا (همان) و هجرت همراه همسر براي حفظ ايمان (تحريم آيه 5) از ديگر ملاک‌های همسر خير و برتر در آيات قرآني است. 

منبع : سایت شمیم